Úvodná stránka
SLOVAKENGLISH

Oznámenie o zistení výrobku - Cícerová rastlinná nátierka

aktualizované dňa 3. septembra 2015
Bezpečnosť potravín
Každý spotrebiteľ, ktorý sa zaujíma o bezpečnosť potravín môže svoje otázky, postrehy, informácie zatelefonovať v pracovnej dobe od 7.30 do 15.30 a po pracovnej dobe a v dňoch pracovného voľna nahlásiť na záznamník telefonickej linky pre spotrebiteľov:

02/602 57 444Označovanie potravín a ďalšie otázky o potravinách
Najčastejšie kladené otázky a odpovede k označovaniu potravín a k potravínám všeobecne zobrazíte klinutím na:


Charitatívne organizácie
Zoznam zaregistrovaných charitatívnych organizácií pre nakladanie s potravinami po uplynutí dátumu minimálnej trvanlivosti podľa § 6 ods.7 zákona č.152/1995 Z.z. o potravinách v znení neskorších predpisov

Výsledky analýz výrobkov cícerová nátierka a koložvárska kapusta na prítomnosť botulinového toxínu od výrobcu Alfa Bio

Výsledky vyšetrení výrobkov cícerovej nátierky a koložvárskej kapusty odobraté u výrobcu Alfa Bio a v misijnom dome v Banskej Bystrici s dátumom spotreby, ktoré boli uvedené na obaloch výrobkov nájdených v byte postihnutého pacienta vylúčili prítomnosť botulinového toxínu. Analýzu vykonalo akreditované laboratórium Zdravotného ústavu v Ostrave.  

Pôvodná správa

      Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Banskej Bystrici oznámil Štátnej veterinárnej a potravinovej správe SR ochorenie človeka s príznakmi otravy botulotoxínom. V rámci epidemiologického šetrenia boli v domácnosti chorého odobraté vzorky Cícerovej nátierky, výrobca Alfa Bio s.r.o. Kremnička 71 (dátum spotreby 21.8.2015).
Vzorka bola analyzovaná v laboratóriu Regionálneho úradu verejného zdravotníctva s nálezom – detekované suspektné Clostridium botulinum.
Na základe týchto informácií nariadila RVPS Banská Bystrica stiahnutie predmetnej výrobnej šarže z trhu.

Z uvedeného dôvodu upozorňujeme spotrebiteľov, aby výrobok Cícerová nátierka, výrobca Alfa Bio s.r.o. Kremnička 71, dátum spotreby 21.8.2015 nekonzumovali a vrátili ho do predajne, kde výrobok zakúpili.

Obrazová dokumentácia


 Cícerová rastlinná nátierka