Úvodná stránka
SLOVAKENGLISH

Oznámenie o zistení nevyhovujúceho výrobku

aktualizované dňa 21. decembra 2018
Bezpečnosť potravín
Každý spotrebiteľ, ktorý sa zaujíma o bezpečnosť potravín môže svoje otázky, postrehy, informácie zatelefonovať v pracovnej dobe od 7.30 do 15.30 a po pracovnej dobe a v dňoch pracovného voľna nahlásiť na záznamník telefonickej linky pre spotrebiteľov:

02/602 57 444



Označovanie potravín a ďalšie otázky o potravinách
Najčastejšie kladené otázky a odpovede k označovaniu potravín a k potravínám všeobecne zobrazíte klinutím na:


Charitatívne organizácie
Zoznam zaregistrovaných charitatívnych organizácií pre nakladanie s potravinami po uplynutí dátumu minimálnej trvanlivosti podľa § 6 ods.7 zákona č.152/1995 Z.z. o potravinách v znení neskorších predpisov


Na základe sťažnosti spotrebiteľa bola vo VOS Lumarkt, Nižné Kapustníky 2, 040 12 Košice odobratá úradná vzorka "Marhule lúpané polené" - sterilizované ovocie v mierne sladkom náleve, á 850 ml (obchodná značka: Lumarkt, DMT: 31.12.2020, kód na viečku: AZAHHL7158, distribútor: Lumarkt s.r.o, Hutnícka 1, 040 01 Košice, krajina pôvodu: Grécko).



Vzorka vo vyšetrovaných senzorických skúškach nie je v súlade s požiadavkami čl.14, ods. 2, písm b) nariadenia (ES) č. 178/2002 EP a Rady z 28. januára 2002 - je nevhodná na ľudskú spotrebu. Súčasne vzorka nie je v súlade s požiadavkami čl. 3, ods.1, písm. c) nariadenia EP a Rady (ES) č. 1935/2004 z 27. okóbra 2004 o materiáloch a predmetoch určených na styk s potravinami a o zrušení smerníc 80/590 EHS a 89/109 EHS pre zhoršenie organoleptických vlastností analyzovanej potraviny.


Výrobok dobrovoľne sťahuje distribútor.


Obrazová dokumentácia


0 0