Úvodná stránka
SLOVAKENGLISH

Oznámenie o zistení nevyhovujúceho výrobku

aktualizované dňa 16.6.2021

Bezpečnosť potravín

Označovanie potravín a ďalšie otázky o potravinách
Najčastejšie kladené otázky a odpovede k označovaniu potravín a k potravínám všeobecne zobrazíte klinutím na:


Charitatívne organizácie
Zoznam zaregistrovaných charitatívnych organizácií pre nakladanie s potravinami po uplynutí dátumu minimálnej trvanlivosti podľa § 6 ods.7 zákona č.152/1995 Z.z. o potravinách v znení neskorších predpisov.


V rámci úradnej kontroly potravín odobrala RVPS Trenčín vo VOS DUNA Fruit, s.r.o., K zábraniu 112, 911 01 Trenčín vzorku ,,Petržlenová vňať (krajina pôvodu Taliansko).


Analýzou vzorky v ŠVPÚ Bratislava bola zistená prítomnosť nepovolenej látky prometryn = 0,044 mg/kg (limit = max.0,01 mg/kg), ktorá nie je v súlade s Nariadením EP a Rady č. 396/2005 z 23. februára 2005 o maximálnych hladinách rezíduí pesticídov v alebo na potravinách a krmivách rastlinného a živočíšneho pôvodu a o zmene a doplnení smernice Rady 91/414/EHS.Zistená nepovolená látka prometryn nie je schválená látka podľa Nariadenia EP a Rady(ES) č.1107/2009 z 21. októbra 2009 o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na trh a o zrušení smerníc Rady 79/117/EHS a 91/414/EHS.

Petržlenová vňaťje po dobe spotreby.