Úvodná stránka
SLOVAKENGLISH

Informácia o nevyhovujúcej liehovine

aktualizované dňa 16.6.2021

        Inšpektori úradnej kontroly potravín odobrali vzorku kategorizovanej liehoviny s označením „Vodka Kwaczek 40%“ v sklenej 0,5 l fľaše. Vodka podľa označenia na etikete bola vyrobená a fľaškovaná v Českej republike. Dôvodom odberu vzorky bola kontrola liehovín vyrobených v Českej republike pre podozrenie s ich falšovaním a s možným obsahom metylalkoholu. Hoci vodka bola zabalená v sklenej 0,5 litrovej fľaše a riadne označená, spoločnosť LIKOS s. r. o. Šamorín ju používala ako vstupnú surovinu na výrobu iných liehovín.
V laboratóriu nebol zistený obsah metylalkoholu, ale bola zistená prítomnosť syntetického liehu, na rozdiel od deklarovania na etikete, kde je uvedený obilný lieh. Okrem toho bola zistená vysoká hodnota izopropanolu, ktorá svedčí o použití denaturovaného liehu. V zmysle prílohy I k nariadeniu Európskeho parlamentu a rady č. 110/2008 o definovaní, popise, prezentácii, označovaní a ochrane zemepisných označení liehovín, je maximálna prípustná hodnota vyšších alkoholov vyjadrená v gramoch metyl 2 propanolu (medzi ktoré patrí aj izopropanol) 0,5 g/hl 100 obj. % alkoholu (stanovených bolo 69,77 g/hl a. a.).

Uvedenú liehovinu bolo zakázané uvádzať do obehu a predávať.

Vodka Kwaczek 40%