Úvodná stránka
SLOVAKENGLISH

Príloha č.9 - zákon č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti

aktualizované dňa 11.6.2021
Zákon č. 39/2007 Z.z.o veterinárnej starostlivosti
Zmena: 99/2008 Z.z. Zmena: 274/2009 Z.z. Zmena: 299/2009 Z.z.

Platnosť od: 25.7.1995  Účinnosť od: 1.5.2007Zoznam majetku štátu v správe Štátneho veterinárneho a potravinového ústavu
v Košiciach, ktorý prechádza dňom 1. januára 2010 do majetku
Univerzity veterinárskeho lekárstva v Košiciach

 


1. Budova súpisné č. 27004 vo vlastníctve Slovenskej republiky, v správe Štátneho veterinárneho a potravinového ústavu v Košiciach – administratívna budova, laboratórium zapísaná na liste vlastníctva č. 12146 pre katastrálne územie Severné mesto, obec Košice SEVER,


2. pozemky vo vlastníctve Slovenskej republiky, v správe Štátneho veterinárneho a potravinového ústavu v Košiciach zapísané na liste vlastníctva č. 12146 pre katastrálne územie Severné mesto, obec Košice SEVER ako
    2.1.parcela registra „C“ č. 5580/20 s výmerou 857 m2, zastavané plochy a nádvoria,
    2.2.parcela registra „C“ č. 5580/45 s výmerou 2 037 m2, ostatné plochy.“