Úvodná stránka
SLOVAKENGLISH

Príloha č.8 - zákon č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti

aktualizované dňa 11.6.2021
Zákon č. 39/2007 Z.z.o veterinárnej starostlivosti
Zmena: 99/2008 Z.z. Zmena: 274/2009 Z.z. Zmena: 299/2009 Z.z.

Platnosť od: 25.7.1995  Účinnosť od: 1.5.2007ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNYCH AKTOV

EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV A EURÓPSKEJ ÚNIE


1. Smernica Rady 78/1026/EHS z 18. decembra 1978 o vzájomnom uznávaní diplomov, osvedčení a iných dokladov o formálnych kvalifikáciách vo veterinárnom lekárstve a o opatreniach uľahčujúcich účinné uplatňovanie práva usadiť sa a slobody poskytovať služby (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 6/zv. 1; Ú. v. ES L 362, 23. 12. 1978) v znení smernice Rady 81/1057/EHS (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 6/zv. 1; Ú. v. ES L 385, 31. 12. 1981), smernice Rady 89/594/EHS z 30. októbra 1989 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 6/zv. 1; Ú. v. ES L 341, 23. 11. 1985), smernice Rady 90/658/EHS zo 4. decembra 1990 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 6/zv. 1; Ú. v. ES L 353, 17. 12. 1990), smernice Európskeho parlamentu a Rady 2001/19/ES (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 5/zv. 4; Ú. v. ES L 206, 31. 7. 2001).


2. Smernica Rady 78/1027/EHS z 18. decembra 1978 o koordinácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení vo vzťahu k činnostiam veterinárnych lekárov (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 6/zv. 1; Ú. v. ES L 362, 23. 12. 1978) v znení smernice Rady 89/594/EHS z 30. októbra 1989 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 6/zv. 1; Ú. v. ES L 341, 23. 11. 1989), smernice Európskeho parlamentu a Rady 2001/19/ES (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 5/zv. 4; Ú. v. ES L 206, 31. 7. 2001).