Úvodná stránka
SLOVAKENGLISH

Príloha č.2  -  zákon č. 152/1995 Z. z. o potravinách

aktualizované dňa 11.6.2021
Zákon č. 152/1995 Z.z. o potravinách
Zmena: 290/1996 Z.z. , Zmena: 470/2000 Z.z., Zmena: 553/2001 Z.z., Zmena: 23/2002 Z.z., Zmena: 450/2002 Z.z., Zmena: 472/2003 Z.z., Zmena: 546/2004 Z.z., Zmena: 195/2007 Z.z.

Platnosť od: 25.7.1995  Účinnosť od: 1.5.2007
ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNYCH AKTOV EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV


1. Smernica Rady 89/396/EHS zo 14. júna 1989 o identifikácii alebo rozlíšení druhu, ku ktorému potraviny patria (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 13/zv. 10) v znení
– smernice Rady 91/238/EHS (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 13/zv. 10),
– smernice Rady 92/11/EHS (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 13/zv. 11).
2. Smernica Rady 90/496/EHS z 24. septembra 1990 o nutričnom označovaní potravín (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 13/zv. 10) v znení
– smernice Rady 2003/120/ES z 5. decembra 2003 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 13/zv. 32).
3. Smernica Komisie 94/54/ES z 18. novembra 1994, ktorá sa týka povinného uvádzania podrobných údajov v označení určitých potravín okrem tých, ktoré ustanovuje smernica Rady 79/112/EHS (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 15/zv. 2) v znení
– smernice Rady 96/21/ES (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 15/zv. 3),
– smernice Komisie 2004/77/ES (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 15/zv. 8).
4. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2000/13/ES z 20. marca 2000 o aproximácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa označovania, prezentácie a reklamy potravín (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 15/zv. 5) v znení
– smernice Komisie 2001/101/ES (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 15/zv. 6),
– smernice Komisie 2002/86/ES (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 15/zv. 7),
– smernice Komisie 2003/89/ES (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 15/zv. 7),
– smernice Komisie 2005/26/ES (Ú. v. EÚ L 75, 22. 3. 2005),
– smernice Komisie 2005/63/ES (Ú. v. EÚ L 258, 4. 10. 2005).