Úvodná stránka
SLOVAKENGLISH

Vnútrospoločenský obchod

Obchodovanie v rámci EU s neharmonizovanými komoditami

Slovenská republika je členským štátom Európskej únie, z čoho vyplývajú určité práva a povinnosti. Čo sa týka vnútrospoločenského obchodu (obchodovanie s členskými štátmi EÚ) je potrebné postupovať v súlade so zákonom č. 39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov a aktuálnymi právnymi predpismi Európskej únie, ktorými sa ustanovujú veterinárne požiadavky pre vnútrospoločenský obchod.
  • v súlade s § 32 a 33 zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti (ďalej len „zákon“) môžu byť predmetom obchodu s členskými štátmi len zvieratá, násadové vajcia, zárodočné produkty, produkty živočíšneho pôvodu, živočíšne vedľajšie produkty a krmivá (ďalej len „tovar podliehajúci veterinárnej kontrole“), ktoré:
    • spĺňajú požiadavky ustanovené zákonom a najmä nariadeniami vlády Slovenskej republiky pre jednotlivé komodity podliehajúce veterinárnej kontrole
    • pochádzajú z chovov, organizácií, zariadení, zberných stredísk zvierat a prevádzkarní schválených na vnútrospoločenský obchod
    • sú sprevádzané certifikátom podpísaným úradným veterinárnym lekárom zodpovedným za chov, stredisko alebo organizáciu pôvodu, musia sprevádzať zvieratá, násadové vajcia a zárodočné produkty do miesta ich určenia a zodpovedajú vzoru, stanovenému legislatívou EÚ
    • produkty živočíšneho pôvodu, živočíšne vedľajšie produkty a krmivá sú sprevádzané do miesta ich určenia obchodným dokumentom podľa príslušnej legislatívy
  • zvieratá, násadové vajcia, zárodočné produkty, produkty živočíšneho pôvodu, živočíšne vedľajšie produkty a krmivá podliehajú kontrolám pri obchodovaní s členskými štátmi. Kontroly pri výmenách tovarov podliehajúcich veterinárnej kontrole sa vykonávajú v súlade so Smernicou Rady 89/662/EHS a 90/425/EHS a nariadeniami vlády Slovenskej republiky č. 292/2003 Z.z. o podrobnostiach veterinárnych kontrol pri výmenách produktov živočíšneho pôvodu s členskými štátmi ( o kontrolách v mieste pôvodu pojednáva § 3, 4 tohto nariadenia, o kontrolách v mieste určenia pojednáva § 5 až 8) v znení neskorších predpisov a č.293/2003 Z.z. o veterinárnej kontrole pri výmenách živých zvierat a produktov živočíšneho pôvodu s členskými štátmi ( o kontrolách v mieste pôvodu pojednáva § 3 a 4 a o kontrolách v mieste určenia pojednáva § 5 až 9) v znení neskorších predpisov. Konkrétne podmienky vnútrospoločenského obchodu sú uvádzané v jednotlivých nariadeniach vlád pojednávajúcich a vzťahujúcich sa na konkrétne tovary podliehajúce veterinárnej kontrole.

Legislatíva pre vnútrospoločenský obchod podliehajúci veterinárnej kontrole

Zárodočné produkty a patogény
Živé zvieratá
Živočíšne produkty
Vedľajšie živočíšne produkty

Certifikáty určené na obchodovanie v rámci EÚ na ktoré zatiaľ EK nestanovila harmonizovaný vzor certifikátu

Zárodočné produkty
Stavovce
Požiadavky stanovené SR
Požiadavky stanovené inými krajinami EÚ

Iné doklady pri presunoch v rámci EÚ