Úvodná stránka
SLOVAKENGLISH

Hlásenie počtu použitých zvierat v projektoch

aktualizované dňa 10. februára 2017


 Zmena spôsobu hlásenia počtu použitých zvierat v projektoch


  • Mení sa formát, na ktorom sa hlásenie podáva.  Podľa § 37 ods. 8 zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov je formát na hlásenie uverejnený na webovom sídle Štátnej veterinárnej a potravinovej správy SR (ďalej len „ŠVPS SR“). Uverejnil sa spolu s informáciou pre užívateľov, chovateľov a dodávateľov zvierat používaných na vedecké alebo vzdelávacie účely dňa 18.01.2013
  • Každý schválený chovateľ, užívateľ a dodávateľ je povinný doručiť na ŠVPS SR hlásenie za svoje zariadenie buď poštou, elektronickou poštou, faxom alebo osobne na podateľňu ŠVPS SR podľa § 37 ods. 8 zákona č. 39/2007 Z. z. Hlásenie je povinný zaslať každý schválený užívateľ, chovateľ alebo dodávateľ za účelom zachovania svojho schválenia. Ak hlásenie nebude doručené v stanovenom formáte a v určenom termíne, ŠVPS SR môže schválenie chovateľa, dodávateľa a užívateľa zrušiť a tým aj jeho schválené projekty.
  • Hlásenie za kalendárny rok 2014 sa zasiela najneskôr do 31.01.2015.
  • V hlásení sa uvádzajú tie počty zvierat, ktoré v roku 2014 boli použité v schválenom projekte, počas ktorého uhynuli alebo boli usmrtené.
  • Do hlásenia sa zahŕňajú aj všetky počty uhynutých alebo usmrtených zvierat v roku 2014, ktorých použitie bolo schválené v iných projektoch napr. s 3 ročnou platnosťou tzn. od roku 2010. Tieto zvieratá sa napr. použili v poslednom čiastkovom postupe v roku 2014 a uhynuli alebo boli usmrtené v roku 2014.
  • U projektov, ktoré sa schvaľovali pred nadobudnutím účinnosti nariadenia vlády SR č. 377/2012 Z. z., tzn. do 31.12.2012 budú užívatelia, dodávatelia a chovatelia uvádzať do formulárov určených na hlásenie iba tie informácie, ktoré sú súčasťou rozhodnutia o schválení, napr. nebudú uvádzať stupeň krutosti atď..
  • Pred vypĺňaním hlásenia o počte použitých zvierat musí užívateľ, dodávateľ a chovateľ preštudovať Rozhodnutie komisie 2012/707/EU a jeho úpravu z 20.12.2013.