Úvodná stránka
SLOVAKENGLISH

14. prípad BSE na Slovensku

aktualizované dňa 24. februára 2010
BSE
Počet prípadov: 27
Počet lab. vyšet. zvierat:
- Rok 2019 -  9719 zvierat
- Rok 2018 -  7894 zvierat
- Rok 2017 -  7516 zvierat
- Rok 2016 -  7674 zvierat
- Rok 2015 -  7969 zvierat
- Rok 2014 -  7461 zvierat
- Rok 2013 - 13581 zvierat
- Rok 2012 - 14166 zvierat
- Rok 2011 - 27293 zvierat
- Rok 2010 - 42816 zvierat
- Rok 2009 - 49712 zvierat
- Rok 2008 - 55200 zvierat
- Rok 2007 - 63735 zvierat
- Rok 2006 - 66345 zvierat
- Rok 2005 - 69224 zvierat
- Rok 2004 - 82949 zvierat
- Rok 2003 - 87010 zvierat
- Rok 2002 - 66798 zvierat
Scrapie u oviec
Počet prípadov: 173
Počet lab. vyšet. zvierat:
- Rok 2019 - 14228 zvierat
- Rok 2018 - 13118 zvierat
- Rok 2017 - 14184 zvierat
- Rok 2016 - 11565 zvierat
- Rok 2015 - 12493 zvierat
- Rok 2014 - 11657 zvierat
- Rok 2013 -   2541 zvierat
- Rok 2012 -   2911 zvierat
- Rok 2011 -   2998 zvierat
- Rok 2010 -   2014 zvierat
- Rok 2009 -   2167 zvierat
- Rok 2008 -   2566 zvierat
- Rok 2007 -   8358 zvierat
- Rok 2006 -   7526 zvierat
- Rok 2005 -   2629 zvierat
- Rok 2004 -   1893 zvierat
- Rok 2003 -   4535 zvierat
- Rok 2002 -   2003 zvierat
Scrapie u kôz
Počet prípadov: 0
Počet lab. vyšet. zvierat:
- Rok 2019 - 210 zvierat
- Rok 2018 - 251 zvierat
- Rok 2017 - 280 zvierat
- Rok 2016 - 212 zvierat
- Rok 2015 - 162 zvierat
- Rok 2014 - 148 zvierat
- Rok 2013 - 64 zvierat
- Rok 2012 - 47 zvierat
- Rok 2011 - 47 zvierat
- Rok 2010 - 24 zvierat
- Rok 2009 - 25 zvierat
- Rok 2008 - 12 zvierat
- Rok 2007 - 83 zvierat
- Rok 2006 - 68 zvierat
- Rok 2005 - 105 zvierat
- Rok 2004 - 5 zvierat
- Rok 2003 - 4 zvierat
- Rok 2002 - 2 zvierat
Klasický mor ošípaných
Počet prípadov:
-
Rok 2014 - 0 prípadov
- Rok 2013 - 0 prípadov
- Rok 2012 - 0 prípadov
- Rok 2011 - 0 prípadov
- Rok 2010 - 0 prípadov
-
Rok 2009 - 0 prípadov
- Rok 2008 - 2 prípady
- Rok 2007 - 0 prípadov
- Rok 2006 - 0 prípadov
- Rok 2005 - 1 prípad
- Rok 2004 - 2 prípady
- Rok 2003 - 4 prípady
Bluetongue
- Rok 2014 -   2643 vyšetrení
- Rok 2013 - 19047 vyšetrení
- Rok 2012 - 16625 vyšetrení
- Rok 2011 - 14368 vyšetrení
- Rok 2010 - 15980 vyšetrení
- Rok 2009 - 33984 vyšetrení

Štátna veterinárna a potravinová správa SR oznamuje, že dňa 9.2.2004 v ranných hodinách bol v Štátnom veterinárnom ústave vo Zvolene zistený 1. pozitívny výsledok testu na BSE v Slovenskej republike v roku 2004 (celkove 14. pozitívny výsledok v SR).

Pozitívny výsledok bol zistený u kravy narodenej v máji 1995, slovenského-strakatého dobytka a chovanej na farme Hozelec pri Poprade spoločnosti Agroosivo Úsvit, s.r.o.

Krava bola zabitá na bitúnku MIROND, prevádzka Svit a nejavila žiadne klinické príznaky ochorenia. Vzorka mozgového tkaniva – predĺženej miechy bola odobratá v rámci monitoringu BSE v Slovenskej republike.

Celé telo pozitívneho zvieraťa bolo označené ako špecifikovaný rizikový materiál a už bolo zaslané na neškodné odstránenie do veterinárneho asanačného ústavu v Nitre.

Regionálna veterinárna a potravinová správa Poprade v súvislosti s podozrením na výskyt BSE vydala mimoriadne veterinárne opatrenia, ktorými okrem iného:
  • zakázala predávať a premiestňovať hovädzí dobytok z farmy v Hozelci pri Poprade
  • nariadila :
    - vykonať súpis zvierat na farme podľa druhu a kategórie, dátumu a miesta ich narodenia
    - zistiť pôvod podozrivého zvieraťa, jeho rodičov a potomstva, miesta ich ustajnenia
    - pátrať po zdroji ochorenia
    - identifikovať potomkov pozitívneho zvieraťa kohortu zvierat
V tejto súvislosti uvádzame nasledovné doplňujúce informácie:

V rámci monitoringu BSE v Slovenskej republike sa v roku 2003 vyšetrilo spolu 87 010 kusov hovädzieho dobytka, z toho 2 výsledky boli pozitívne . V priebehu januára 2004 bolo vyšetrených 7 319 vzoriek, všetky s negatívnym výsledkom.

Vzorka mozgového tkaniva bude zaslaná na potvrdenie na Pracovisko BSE na Neuroimunologickom ústave SAV Bratislave. Výsledok bude známy v druhej polovici týždňa a budeme o ňom informovať.

Potvrdenie z 11.2.2004

Štátna veterinárna a potravinová správa SR oznamuje, že 1. prípad BSE v roku 2004 (celkove 14 pozitívny prípad v SR ) u kravy chovanej na farme Hozelec pri Poprade spoločnosti Agroosivo Úsvit, s.r.o. potvrdil výsledok konfirmačného testu pracoviska BSE na Neuroimunologickom ústave SAV v Bratislave.

V súvislosti s potvrdením pozitívneho výsledku prebieha v súčasnosti identifikácia zvierat ktoré patria do kohorty a ktoré budú musieť byť zmárnené. Presný počet zvierat patriacich do kohorty bude známy v piatok tohto týždňa.

Identifikácia kohorty z 19.2.2004

Štátna veterinárna a potravinová správa SR oznamuje, že na základe identifikácie zvierat je 32 zvierat (z toho 1 priamy potomok - jalovica) zaradených do kohorty k pozitívnemu prípadu BSE u kravy chovanej na farme Hozelec pri Poprade spoločnosti Agroosivo Úsvit.

Zvieratá budú utratené v 8. týždni 2004 a budú vyšetrené na BSE. V doposiaľ potvrdených prípadoch bolo v kohorte spolu utratených 202 kusov hovädzieho dobytka, všetky s negatívnym výsledkom.