Úvodná stránka
SLOVAKENGLISH

Katarálna horúčka oviec - Bluetongue

aktualizované dňa 5.5.2022
BSE
Počet prípadov: 27
Počet lab. vyšet. zvierat:
- Rok 2019 -  9719 zvierat
- Rok 2018 -  7894 zvierat
- Rok 2017 -  7516 zvierat
- Rok 2016 -  7674 zvierat
- Rok 2015 -  7969 zvierat
- Rok 2014 -  7461 zvierat
- Rok 2013 - 13581 zvierat
- Rok 2012 - 14166 zvierat
- Rok 2011 - 27293 zvierat
- Rok 2010 - 42816 zvierat
- Rok 2009 - 49712 zvierat
- Rok 2008 - 55200 zvierat
- Rok 2007 - 63735 zvierat
- Rok 2006 - 66345 zvierat
- Rok 2005 - 69224 zvierat
- Rok 2004 - 82949 zvierat
- Rok 2003 - 87010 zvierat
- Rok 2002 - 66798 zvierat
Scrapie u oviec
Počet prípadov: 173
Počet lab. vyšet. zvierat:
- Rok 2019 - 14228 zvierat
- Rok 2018 - 13118 zvierat
- Rok 2017 - 14184 zvierat
- Rok 2016 - 11565 zvierat
- Rok 2015 - 12493 zvierat
- Rok 2014 - 11657 zvierat
- Rok 2013 -   2541 zvierat
- Rok 2012 -   2911 zvierat
- Rok 2011 -   2998 zvierat
- Rok 2010 -   2014 zvierat
- Rok 2009 -   2167 zvierat
- Rok 2008 -   2566 zvierat
- Rok 2007 -   8358 zvierat
- Rok 2006 -   7526 zvierat
- Rok 2005 -   2629 zvierat
- Rok 2004 -   1893 zvierat
- Rok 2003 -   4535 zvierat
- Rok 2002 -   2003 zvierat
Scrapie u kôz
Počet prípadov: 0
Počet lab. vyšet. zvierat:
- Rok 2019 - 210 zvierat
- Rok 2018 - 251 zvierat
- Rok 2017 - 280 zvierat
- Rok 2016 - 212 zvierat
- Rok 2015 - 162 zvierat
- Rok 2014 - 148 zvierat
- Rok 2013 - 64 zvierat
- Rok 2012 - 47 zvierat
- Rok 2011 - 47 zvierat
- Rok 2010 - 24 zvierat
- Rok 2009 - 25 zvierat
- Rok 2008 - 12 zvierat
- Rok 2007 - 83 zvierat
- Rok 2006 - 68 zvierat
- Rok 2005 - 105 zvierat
- Rok 2004 - 5 zvierat
- Rok 2003 - 4 zvierat
- Rok 2002 - 2 zvierat
Klasický mor ošípaných
Počet prípadov:
-
Rok 2014 - 0 prípadov
- Rok 2013 - 0 prípadov
- Rok 2012 - 0 prípadov
- Rok 2011 - 0 prípadov
- Rok 2010 - 0 prípadov
-
Rok 2009 - 0 prípadov
- Rok 2008 - 2 prípady
- Rok 2007 - 0 prípadov
- Rok 2006 - 0 prípadov
- Rok 2005 - 1 prípad
- Rok 2004 - 2 prípady
- Rok 2003 - 4 prípady
Bluetongue
- Rok 2014 -   2643 vyšetrení
- Rok 2013 - 19047 vyšetrení
- Rok 2012 - 16625 vyšetrení
- Rok 2011 - 14368 vyšetrení
- Rok 2010 - 15980 vyšetrení
- Rok 2009 - 33984 vyšetrení

Informácie o Katarálnej horúčke oviec - Bluetongue

Ochorenie katarálna horúčka oviec (modrý jazyk - ang. Bluetongue, ďalej len „BT“) je transmisívna orbivírusová choroba oviec domácich a tiež ďalších druhov domácich a voľne žijúcich prežúvavcov. Prirodzený hostiteľský okruh BT je relatívne široký, sú to predovšetkým ovce domáce, HD, kozy domáce, niektoré druhy voľne žijúcich prežúvavcov z čeľade jeleňovitých, viaceré druhy afrických antilop a ďalšie druhy párnokopytníkov. Iné skupiny zvierat a človek nie sú vnímavé na túto chorobu.

Pôvodcom choroby BT je vírus katarálnej horúčky oviec (ďalej len „BTV“), čeľaď Reoviridae, rod Orbivirus. Momentálne poznáme 24 serotypov tohto vírusu s rozličnou patogenitou, ktoré boli identifikované vírus neutralizačným testom. Nákazu prenášajú pakomáriky z rodu Culicoides, v jednotlivých geografických zónach rozdielne druhy. Pakomáriky sa nakazia cicaním krvi od nakazených zvierat. Takto nakazené pakomáriky ostávajú infikované po celý svoj život.

Hlavnú úlohu pri šírení ochorenia majú ekologické a klimatické faktory – najmä teplo, vlhkosť a druh pôdy, ktoré zaručujú tomuto hmyzu prežitie. V našich zemepisných šírkach sa preto BT šíri najmä v určitom ročnom období - počas neskorej jari, leta a skorej jesene. Nákaza sa neprenáša kontaktom, ani surovinami získanými z infikovaných zvierat. Je možný transplacentárny prenos, prenos semenom alebo krvnou cestou. BT pochádza z Južnej Afriky. Vírus BT (ďalej len „BTV“) BTV oviec má globálne rozšírenie medzi 40 – 50° severnej šírky a 35° južnej šírky, ale v posledných rokoch sa vírus šíri cez stredozemné more do severnej časti Európy, najmä cez Grécko, Španielsko, Taliansko, Portugalsko a Francúzsko, kde sa prírodné podmienky zdajú byť optimálne pre šírenie sa vírusu.

V roku 2006 bol potvrdený výskyt BT vo Francúzsku, Nemecku, Belgicku a Holandsku, Bulharsku, Maroku a Taliansku. V roku 2007 bol potvrdený výskyt BT na území Európy v Nemecku, Belgicku, Holandsku, Luxembursku, Dánsku, Spojenom Kráľovstve, Švajčiarsku, Španielsku, Portugalsku a v Českej republike. V roku 2008 bol potvrdený výskyt BT v Európe v Nemecku, Belgicku, Holandsku, Luxembursku, Dánsku, Spojenom Kráľovstve, Francúzsku, Švajčiarsku, Španielsku, Portugalsku, Švédsku, Taliansku, Českej republike a v Maďarsku. Na Slovensku do dnešného dňa nebolo zaznamenané ani jedno ohnisko výskytu BT v chove, avšak v súvislosti s výskytom ochorenia v susedných štátoch SR spadala v minulosti do reštrikčnej (zakázanej) zóny

 • 12. 09. 2008 boli v súvislosti s výskytom BT na území Maďarska vyhlásené v SR mimoriadne núdzové opatrenia a vymedzená časť územia SR bola vyhlásená zakázanou zónou BT (zrušené boli 12. 01.2009)
 • V roku 2008 boli na území SR zaznamenané 2 prípady BT v karanténe pri dovozoch z iných členských krajín EÚ
 • 12. 01. 2009 boli v súvislosti s výskytom BT na území Maďarska a ČR vyhlásené v SR mimoriadne núdzové opatrenia a vymedzené časti územia SR boli vyhlásené zakázanou zónou BT (zrušené boli 27. 10. 2009)
 • 27. 10. 2009 boli v súvislosti potvrdením ďalšieho ohniska BT na území ČR vyhlásené v SR mimoriadne núdzové opatrenia a vymedzené časti územia SR boli vyhlásené zakázanou zónou BT.
 • dňa 13.1.2010 bola zrušená zakázaná zóna vo vzťahu k ohnisku BT v Maďarskej republike
 • dňa 13.1.2010 bola zrušená zakázaná zóna vo vzťahu k ohnisku BT v Maďarskej republike (zo dňa 12.9.2008) a tým v okresoch, ktoré spadali do tejto zakázanej zóny BT sa už neuplatňujú reštrikčné, obmedzujúce opatrenia.
 • 7.12.2011 bola zrušená zakázaná zóna v súvislosti so zrušením ohniska BT v Českej republike a týmto dňom sa na celom území SR už neuplatňujú reštrikčné, obmedzujúce opatrenia s súvislosti s BT
 • 10.11.2014 boli v súvislosti s výskytom BT na území Maďarska vyhlásené v SR mimoriadne núdzové opatrenia a vymedzené časti územia SR boli vyhlásené zakázanou zónou BT (zrušené boli 23. 11.2015)
 • 23.11.2015 boli v súvislosti s výskytom BT na území Maďarska a Rakúska vyhlásené v SR mimoriadne núdzové opatrenia a celé územie SR bolo vyhlásené zakázanou zónou BT
 • Mimoriadne núdzové opatrenia boli uplatňované v zmysle nariadenia vlády č.238/2012 Z. z. a v súlade s nariadením Komisie (ES) č. 1266/2007/ES.
 • v roku 2018 Slovenská republika požiadala o zrušenie zakázanej zóny a 30. apríla 2018 bola zakázaná zóna odstránená.
 • v roku 2020 sa pokračovalo v serologickom monitoringu sentinelových zvierat, počas roku 2020 sa nevyskytol žiaden pozitívny prípad bluetongue.

Slovenská republika je krajinou bez výskytu BT, kde sa nevykonáva vakcinácia. V SR sa od 1. 04. 2008 vykonáva serologický a entomologický monitoring BT v chovoch sentinelových zvierat (vybraných ku monitoringu). Bolo vybratých 100 fariem a na každej z nich 10 kusov zvierat, ktorým sa 1 krát mesačne odoberá krv na serologické vyšetrenie. Takto nastavený monitoring sa ukončil 31.12.2013. Od 1.1.2014 sa monitoring niekoľkokrát zmenil. V roku 2014 sa monitoring vykonával v 20 vybraných chovov, kde bolo vybraných 8 kusov zvierat, v roku 2015 sa monitoring vykonával v 40 vybraných chovoch, kde bolo vybraných 8 kusov zvierat,

v roku 2016 sa monitoring vykonával v 80 vybraných chovoch, kde bolo vybraných 8 kusov sentinelových zvierat, ktorým sa počas obdobia s výskytom vektora odoberá 1 krát mesačne krv na serologické vyšetrenie. Od 1.1.2017 je opäť nastavený nový monitoring. Vykonáva sa v 80 vybraných chovoch a v každom z nich je vybraných 15 kusov sentinelových zvierat, ktorým sa počas obdobia s výskytom vektora odoberá 1 krát mesačne krv na serologické vyšetrenie. Obdobie s výskytom vektora a obdobie bez výskytu vektora určí ŠVPS SR v súlade s Prílohou V nariadenia Komisie č.1266/2007. V geografických jednotkách stanovených na účely monitoringu BT sa uplatňuje cielený serologický prieskum BT.

Vzhľadom na súčasný vývoj ochorenia BT v Európe a s ním súvisiace obmedzenia EÚ, ktoré sa týkajú obchodovania s vnímavými zvieratami na BT je možné predpokladať, že toto ochorenie môže predstavovať v nasledujúcich rokoch problém aj v Slovenskej republike. Aktuálnu situáciu a mapu výskytu Bluetongue v Európe nájdete na webovej stránke: https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/animals/docs/ad_control-measures_bt_restrictedzones-map.jpg