Úvodná stránka

Africký mor ošípaných – potvrdenie výskytu u domácich ošípaných v obci Janík, okr. Košice - okolie


Štátna veterinárna a potravinová správa SR ( ŠVPS SR) informuje o aktuálnej situácii vo výskyte afrického moru ošípaných (AMO) a novom ohnisku v chove ošípaných nasledovne
Dňa 06.08.2020  v ranných hodinách  bol  národným referenčným laboratóriom  ( NRL) vo Zvolene potvrdený výskyt  nákazy v chove domácich ošípaných  v okrese Košice-okolie.
Ide o druhé ohnisko nákazy v roku 2020, prvé v okrese Košice-okolie. ( prvé ohnisko v roku 2020 – obec Čierna , okr. Trebišov).


Ohnisko nákazy  je v obci JANÍK, okr. Košice- okolie ,  cca 2 km od maďarskej hranice, kde je už dlhodobejšie potvrdzovaný masívny výskyt nákazy a pozitívnych potvrdení AMO vírusu v populácii diviakov. Samotná oblasť na Slovensku je zaradená do infikovanej oblasti  pre výskyt AMO u diviakov ( časť II vykonávacieho rozhodnutia Komisie 2014/709/EC)
V chove boli chované ošípané (20) nekomerčne;  chov pre vlastnú spotrebu chovateľa.


Počas víkendu 1-2.8.2020 boli u 2 ošípaných pozorované prvé  zdravotné problémy, neprijímali krmivo, prvá odmietala vstať. Následne  tieto ošípané uhynuli.  Privolaní súkromní a úradní veterinárni lekári zhodnotili  situáciu a zdravotný stav zvierat na mieste, vykonali odber vzoriek  a pitvu uhynutých ošípaných.


Pitva ošípaných ( výrazne zväčšená tmavá slezina) poukázala na nákazu AMO a RVPS Košice – okolie prijaté predbežné opatrenia.
Predbežné epizootologické šetrenie naznačuje  zavlečenie nákazy do chovu s nie príliš vysokým štandardom biologických opatrení na ochranu chovov, dôsledným dodržiavaním nariadených opatrení  samotným chovateľom, ktoré platia v danej oblasti pre chovateľov vzhľadom na vývoj situácie v Maďarsku /blízkosť hranice s Maďarskom a nebezpečenstvo vzplanutia nákazy už dlhodobejšie.

 

Súčasný stav: prevažná väčšina z 18  ks sú ošípaných apatická, neprijímajú krmivo, ďalšie 3 ošípané uhynuli.  Všetky uhynuté ošípané boli prevzaté kafilerickým podnikom na neškodné odstráneníe.

 

Zvieratá v ohnisku nákazy ako aj kontaktné zidentifikované chovy ošípaných budú depopulované v najbližšom období,  aby sa zabránilo ďalšiemu šíreniu nákazy.
Vytvorené sú ochranné pásmo (3km) okolo ohniska – obec Janík a pásma dohľadu (10 km) v súvislosti s výskytom AMO (oba prípady).
Obce zaradené do pásiem

  • pásmo 3 km ( ochranné pásmo) : Janík
  • pásmo 10 km ( pásmo pozorovania): Hosťovce, Chorváty, Turnianska Nová Ves, Turňa nad Bodvou, Žarnov, Peder, Drienovec, Moldava nad Bodovu, Mokrance, Rešica, Buzica, Čečejovce, Budulov
AMO JANik

ŠVPS SR informovala bezprostredne po potvrdení nákazy Európsku komisiu, členské štáty Európskej Únie a podala hlásenie na Medzinárodný úrad pre nákazy (OIE) so sídlom v Paríži
Štátna veterinárna a potravinová správa SR dôrazne upozorňuje širokú verejnosť (chovateľov, poľovníkov atď.)  o nebezpečenstve tejto nákazy
Mimoriadne dôležité je dodržovanie zásady biologickej ochrany chovov ošípaných – platí pre komerčné a nekomerčné chovy !


V prípade akejkoľvek zmeny správania  resp. narušení zdravotného stavu  alebo v  prípade úhynu domácej ošípanej je majiteľ zvieraťa povinný tento úhyn ihneď nahlásiť príslušnej Regionálnej veterinárnej a potravinovej správe a príslušnému súkromnému veterinárnemu lekárovi.


Povinnosť nahlásenia úhynu zvieraťa a podozrenie z nákazy vyplýva chovateľovi zo Zákona č.39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov a následných právnych predpisov.