Úvodná stránka
SLOVAKENGLISH

Archív noviniek rok 2010

 
Základné informácie
Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky je orgánom štátnej správy v zmysle zákona NR SR č.39/2007 Z.z. Národnej rady SR o veterinárnej starostlivosti a na úseku potravinového dozoru v zmysle zákona NR SR č.152/1995 Z.z. o potravinách v znení neskorších predpisov

Informácie pre spotrebiteľov ohľadne bezpečnosti potravín

02 / 602 57 444

Archív noviniek

28.12.2010 | Správy z kontroly

Správa o úradných kontrolách potravín za mesiac November 2010
V období od 01.11.2010 do 30.11.2010 vykonali inšpektori orgánov Štátnej veterinárnej a potravinovej správy Slovenskej republiky celkom 4 690 úradných kontrol. format PDF(veľkosť 701kB)

17.12.2010 | Informácie pre chovateľov hospodárskych zvierat

Podmienky na zabíjanie vianočných rýb
Ryby možno zabíjať omračovacím prístrojom využívajúcim elektrický výboj, oxid uhličitý alebo prístrojom na mechanické omráčenie. Prístroje uvedené v odseku 1 sa nevyžadujú pri zabíjaní rýb v prevádzkarňach s malou kapacitou a pri sezónnom predaji a pri zabíjaní rýb pre vlastnú spotrebu....

17.12.2010 | Živé zvieratá

Mesačný výkaz o výskyte nákazlivých chorôb zvierat
Mesačný výkaz o výskyte nákazlivých chorôb zvierat za mesiac Október 2010 formát PDF(veľkosť 559kB)

10.12.2010 | Správy z kontroly

Správa z kontroly čerstvého ovocia a zeleniny za November 2010
V sledovanom období november 2010 vykonali autorizovaní inšpektori 427 kontrol obchodnej kvality čerstvého ovocia a zeleniny na všetkých stupňoch obchodu...

10.12.2010 | Profil verejného obstarávateľa

Dodanie vakcíny na orálnu imunizáciu líšok proti besnote a jej letecké položenie
Dodanie vakcíny na orálnu imunizáciu líšok proti besnote a jej letecké položenie.  format PDF(veľkosť 12kB)

03.12.2010 | Živé zvieratá

Choroby rýb
Vírusová hemoragická septikémia (VHS), Infekčná hematopetická nekróza (IHN),  Herpesviróza kaprov koi (KHV), Infekčná anémia lososov (ISA), Epizootická hematopoetická nekróza (EHN), Epizootický ulcerózny syndróm (EUS)

30.11.2010 | Živé zvieratá

Zoznamy - Register farmových chovov s voľne žijúcou zverou
Register farmových chovov s voľne žijúcou zverou vedený v súlade s §39 ods. 12 zákona č. 39/2007

30.11.2010 | Slovenský veterinársky časopis

Slovenský veterinársky časopis 5/2010
Slovenský veterinársky časopis 5/2010...

30.11.2010 | Slovenský veterinársky časopis

Slovenský veterinársky časopis 4/2010
Slovenský veterinársky časopis 4/2010...

29.11.2010 | Správy z kontroly

Najčastejšie nedostatky zistené pri výkone úradnej kontroly vína
v zmysle zákona č. 313/2009 Z.z. o vinohradníctve a vinárstve v maloobchodných prevádzkach a pri dovoze k 31.10.2010. Obchodná sieť, Dovoz vína...

24.11.2010 | Voľné pracovné miesta

Ponuka voľných pracovných miest
- Riaditeľ štátneho veterinárneho a potravinového ústavu Dolný Kubín
- Riaditeľ štátneho veterinárneho a potravinového ústavu Košice
- Riaditeľ regionálnej veterinárnej a potravinovej správy Dunajská Streda
- Riaditeľ regionálnej veterinárnej a potravinovej správy Košice-mesto
- Riaditeľ regionálnej veterinárnej a potravinovej správy Košice-okolie
- Riaditeľ regionálnej veterinárnej a potravinovej správy Trebišov

23.11.2010 | Informácie pre chovateľov hospodárskych zvierat

Aktualizované požiadavky k povoleniu prepravcu na dlhé cesty (nad 8 hod.) TYP 2
v súlade s čl.11 Nariadenia Rady č.1/2005 z 22 decembra 2004 o ochrane zvierat počas prepravy a s ňou súvisiacich činností a o zmene a doplnení smerníc 64/432/EHS a 93/119/ES a nariadenia(ES) č.1255/97 (ďalej len „Nariadenie Rady č.1/2005“) a § 6 ods. 2 písm.y)...

22.11.2010 | Správy z kontroly

Správa z kontroly čerstvého ovocia a zeleniny za Október 2010
V sledovanom období október 2010 vykonali autorizovaní inšpektori 290 kontrol obchodnej kvality čerstvého ovocia a zeleniny na všetkých stupňoch obchodu...

22.11.2010 | Správy z kontroly

Správa z kontroly čerstvého ovocia a zeleniny za September 2010
V sledovanom období september 2010 vykonali autorizovaní inšpektori 222 kontrol obchodnej kvality čerstvého ovocia a zeleniny na všetkých stupňoch obchodu...

16.11.2010 | Živé zvieratá

Mesačný výkaz o výskyte nákazlivých chorôb zvierat
Mesačný výkaz o výskyte nákazlivých chorôb zvierat za mesiac September 2010 formát PDF(veľkosť 560kB)

16.11.2010 | Legislatíva

Aktualizácia potravinového kódexu
Výnos MPŽP a RR SR a MZ SR z 15. 10. 2010 č. 18794/2010-OL, ktorým sa mení výnos MP SR a MZ SR z 15. marca 2004 č. 608/9/2004 – 100, ktorým sa vydáva hlava PK SR upravujúca prírodnú minerálnu vodu, pramenitú vodu a balenú pitnú vodu v znení výnosu MP SR a MZ SR z 8. decembra 2004 č. 16798/2004-OAP

11.11.2010 | Vzdelávacie aktivity

Uznanie ukončeného vzdelania
Uznanie ukončeného vzdelania - postup pri uznaní zahraničných dokladov o ukončenom vzdelaní na strednej alebo vysokej škole + tlačivo

10.11.2010 | Informácie pre dovozcov, vývozcov

Aktualizovaný zoznam spracovateľských závodov v SR schválených na dovoz surovín živočíšneho pôvodu z tretích krajín
Aktualizovaný zoznam spracovateľských závodov v Slovenskej republike schválených na dovoz surovín živočíšneho pôvodu z tretích krajín, ktoré podliehajú monitorovaniu format PDF(veľkosť 405kB)

10.11.2010 | Správy z kontroly

Správa o úradných kontrolách potravín za mesiac Október 2010
V období od 01.10.2010 do 31.10.2010 vykonali inšpektori orgánov Štátnej veterinárnej a potravinovej správy Slovenskej republiky celkom 3 432 úradných kontrol. format PDF(veľkosť 700kB)

05.11.2010 | Informácie pre spotrebiteľov

Informácia pre spotrebiteľa ohľadom zistenia mikróbov rodu salmonella v mrazených kuracích prsiach
Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky upozorňuje spotrebiteľov na mäsový hydinový prípravok balený v PE vreckách bez potlače s nalepenou etiketou...

04.11.2010 | Správy z kontroly

Vyhodnotenie kvality burčiakov za rok 2010
Štátna veterinárna a potravinová správa vykonala v septembri kontrolu burčiakov so zameraním sa na kvalitu a prípadné falšovanie predávaných burčiakov. Inšpektori odobrali od predajcov 10 vzoriek burčiakov, ktoré boli analyzované v Colnom laboratóriu Bratislava

28.10.2010 | Profil verejného obstarávateľa

Podprahová zákazka s výzvou na predkladanie ponúk
Podprahová zákazka s výzvou na predkladanie ponúk na dodanie a inštaláciu diskového poľa  format PDF(veľkosť 116kB)  

27.10.2010 | Živé zvieratá

Evidencia chovateľov voľne žijúcej zveri vo farmových chovoch
Chovatelia, ktorí chovajú divo žijúcu zver (zákon č. 274/2009 Z. z. o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov) na trvalo ohradených miestach alebo zariadeniach, kde sú chované na účely rozmnožovania, chovu a zvyšovania úžitkovosti, vrátane chovu pod šírim nebom

18.10.2010 | Vzdelávacie aktivity

Pozvánka na seminár o označovaní potravín
Pozvánka na seminár o označovaní potravín, organizovaný informačnou kanceláriou Európskeho parlamentu na Slovensku format PDF(veľkosť 392kB) 

18.10.2010 | Vzdelávacie aktivity

15. medzinárodný kurz - Harmonizácia hodnotenia kvality ovocia a zeleniny
V termíne od 21. do 23. septembra 2010 sa uskutočnil 15. ročník medzinárodného kurzu OECD - EHK/OSN „Harmonizácia hodnotenia kvality ovocia a zeleniny“ v kaštieli Mojmírovce ( Slovenská republika).

18.10.2010 | Živé zvieratá

Mesačný výkaz o výskyte nákazlivých chorôb zvierat
Mesačný výkaz o výskyte nákazlivých chorôb zvierat za mesiac August 2010 formát PDF(veľkosť 525kB)

08.10.2010 | Správy z kontroly

Správa o úradných kontrolách potravín za mesiac Júl 2010
V období od 01.07.2010 do 31.07.2010 vykonali inšpektori orgánov Štátnej veterinárnej a potravinovej správy Slovenskej republiky celkom 4030 úradných kontrol. format PDF(veľkosť 699kB)

08.10.2010 | Správy z kontroly

Správa o úradných kontrolách potravín za mesiac September 2010
V období od 01.09.2010 do 30.09.2010 vykonali inšpektori orgánov Štátnej veterinárnej a potravinovej správy Slovenskej republiky celkom 3 157 úradných kontrol. format PDF(veľkosť 690kB)

08.10.2010 | Správy z kontroly

Správa o úradných kontrolách potravín za mesiac August 2010
V období od 01.08.2010 do 31.08.2010 vykonali inšpektori orgánov Štátnej veterinárnej a potravinovej správy Slovenskej republiky celkom 3 103 úradných kontrol. format PDF(veľkosť 690kB)

08.10.2010 | Správy z kontroly

Správa o úradných kontrolách potravín za 1 polrok 2010
V období od 01.01.2010 do 30.06.2010 vykonali inšpektori orgánov Štátnej veterinárnej a potravinovej správy Slovenskej republiky celkom 20 921 úradných kontrol. format PDF(veľkosť 650kB)

27.09.2010 | Živé zvieratá

Mesačný výkaz o výskyte nákazlivých chorôb zvierat
Mesačný výkaz o výskyte nákazlivých chorôb zvierat za mesiac Júl 2010 formát PDF(veľkosť 536kB)

22.09.2010 | Kontakty a adresy

Menovanie Prof. MVDr. Jozef Bíreš, DrSc. do funkcie ústredného riaditeľa ŠVPS SR
Dňom 20.9.2010 bol ministrom pôdohospodárstva, životného prostredia a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky menovaný do funkcie ústredného riaditeľa Štátnej veterinárnej a potravinovej správy SR Prof. MVDr. Jozef Bíreš, DrSc.

17.09.2010 | Kontakty a adresy

Úprava doby prevádzky na hraničnej inšpekčnej stanici Bratislava - letisko
Úprava doby prevádzky na hraničnej inšpekčnej stanici Bratislava - letisko na  každý pracovný deň  od 07:30 - do 15:30

08.09.2010 | Vzdelávacie aktivity

Pozvánka na vzdelávaciu aktivitu "Ochrana zvierat pri preprave “
Pozvánka na vzdelávaciu aktivitu "Ochrana zvierat pri preprave “, konaný dňa 8. októbra 2010 v Nitre, zameraný na podmienky prepravy domácich nepárnokopytníkov, hovädzieho dobytka, domácich oviec, domácich kôz a ošípaných format PDF(veľkosť 179kB) 

07.09.2010 | Správy z kontroly

Správa o úradných kontrolách potravín v obchodnej sieti v letných mesiacoch
Táto správa vyhodnocuje úradné kontroly za letné obdobie od 15. júna do 15. augusta 2010,ktoré boli zamerané na bezpečnosť potravín, dodržiavanie teplotného reťazca, hygienu skladovania, manipulácie, hygienu prevádzok, hygienu predaja, správnosť označovania potravín. format PDF(veľkosť 244kB)

07.09.2010 | Stanoviská

Oznámenie o začatí jesennej kampane 2010 orálnej vakcinácie líšok proti besnote
ŠVPS SR oznamuje, že v dňoch od 4. októbra do 12. novembra 2010 bude prebiehať dvadsiata druhá kampaň orálnej vakcinácie líšok proti besnote leteckou pokládkou na celom území Slovenskej republiky spolufinancovaná Európskou úniou.

16.08.2010 | Živé zvieratá

Mesačný výkaz o výskyte nákazlivých chorôb zvierat
Mesačný výkaz o výskyte nákazlivých chorôb zvierat za mesiac Jún 2010 formát PDF(veľkosť 529kB)

16.08.2010 | Vzdelávacie aktivity

Pozvánka na 15. medzinárodný školiaci kurz „Harmonizácia hodnotenia kvality ovocia a zeleniny
Pozvánka na 15. medzinárodný školiaci kurz „Harmonizácia hodnotenia kvality ovocia a zeleniny format PDF(veľkosť 81kB) , prihláška SK  formát RTF, prihláška EN  formát RTF, program školenia SK  format PDF(veľkosť 577kB) , program školenia EN  format PDF(veľkosť 367kB)

27.07.2010 | Informácie pre spotrebiteľov

Právoplatné rozhodnutia za 1. polrok 2010 vydané podľa zákona č.152/1995 Z.z o potravinách
Právoplatné rozhodnutia za 1. polrok 2010 vydané podľa zákona č.152/1995 Z.z o potravinách format PDF(veľkosť 1575kB)

20.07.2010 | Informácie pre spotrebiteľov

Správa o kontrole rezíduí pesticídov v potravinách za rok 2009
Správa o kontrole rezíduí pesticídov v potravinách za rok 2009 format PDF(veľkosť 1374kB)

19.07.2010 | Vzdelávacie aktivity

Pozvánka na projekt "Ochrana zvierat pri preprave"
IVVL Košice v rámci Programu rozvoja vidieka 2007 – 2013 SR, Opatrenia 3.3, realizuje projekt Ochrana zvierat pri preprave určený pre mikropodniky, neziskové organizácie, samostatne hospodáriacich roľníkov, inštitúcie verejnej správy a ostatných. Táto vzdelávacia aktivita sa uskutoční 10. 9. 2010 na Agroinštitúte v Nitre formát PDF(veľkosť 201kB) 

19.07.2010 | Legislatíva

Nariadenie vlády SR 275/2010, ktorým sa ustanovujú minimálne pravidlá ochrany kurčiat chovaných na produkciu mäsa
Nariadenie vlády SR 275/2010, ktorým sa ustanovujú minimálne pravidlá ochrany kurčiat chovaných na produkciu mäsa

15.07.2010 | Živé zvieratá

Upozornenie chovateľov a občanov na nebezpečie možnosti výskytu ochorenia antrax na zaplavovaných pasienkoch
Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky dôrazne upozorňuje chovateľov a občanov na nebezpečie možnosti výskytu ochorenia antrax na zaplavovaných pasienkoch v okolí obcí Štefurov, Valkovce, Soboš a Maťovce v oblasti povodia rieky Radomka a Valkovsky potok

15.07.2010 | Kontakty a adresy

Menovanie MVDr. Rudolfa Smrigu do funkcie ústredného riaditeľa ŠVPS SR
Dňom 15.7.2010 bol ministrom pôdohospodárstva, životného prostredia a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky menovaný do funkcie ústredného riaditeľa Štátnej veterinárnej a potravinovej správy SR MVDr. Rudolf Smriga

15.07.2010 | Informácie pre chovateľov hospodárskych zvierat

Aktuálny stav monitorovania pôvodcu zoonózy Trichinella u domácich zabíjačiek ošípaných
Aktuálny stav monitorovania pôvodcu zoonózy Trichinella u domácich zabíjačiek ošípaných a monitorovanie TSE u hovädzieho dobytka (HD) zabíjaného u chovateľa pre súkromnú domácu spotrebu za mesiace február 2007až marec 2010

15.07.2010 | Živé zvieratá

Mesačný výkaz o výskyte nákazlivých chorôb zvierat
Mesačný výkaz o výskyte nákazlivých chorôb zvierat za mesiac Máj 2010 formát PDF(veľkosť 522kB)

13.07.2010 | Živé zvieratá

Informácia o výskyte antraxu v chove hovädzieho dobytka vo Svidníku
Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky zverejňuje nasledovné informácie ohľadom výskytu antraxu v chove hovädzieho dobytka s počtom 120 kusov zvierat bez trhovej produkcie mlieka v okrese Svidník

28.06.2010 | Kontakty a adresy

Úprava pracovného režimu na HIS Vyšné Nemecké a HIS Čierna nad Tisou
Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky za účelom zefektívnenia činnosti jednotlivých hraničných inšpekčných staníc (HIS) upravuje pracovný režim na HIS Vyšné Nemecké a Čierna nad Tisou nasledovne:
- Vyšné Nemecké: každý kalendárny deň vrátane sviatkov od 9,00 hod. do 6,00 hod.
- Čierna nad Tisou: každý kalendárny deň vrátane sviatkov od 7,30 hod. do 15,30 hod.

17.06.2010 | Živé zvieratá

Zoznam schválených prevádzkarní na dovoz živočíšnych vedľajších produktov
Zoznam schválených prevádzkarní na dovoz živočíšnych vedľajších produktov z KANADY do EÚ podľa nariadenia EPaR č. 1774/2002, ktorým sa ustanovujú zdravotné predpisy týkajúce sa živočíšnych vedľajších produktov neurčených pre ľudskú spotrebu formát PDF(veľkosť 282kB)

16.06.2010 | Živé zvieratá

Mesačný výkaz o výskyte nákazlivých chorôb zvierat
Mesačný výkaz o výskyte nákazlivých chorôb zvierat za mesiac Apríl 2010 formát PDF(veľkosť 519kB)

15.06.2010 | Informácie pre spotrebiteľov

Nákupy plodín neznámeho pôvodu ktoré môžu byť kontaminované po záplavách
Neodporúčame nakupovať plodiny neznámeho pôvodu, ktoré môžu byť kontaminované po záplavách. Do záplavových vôd sa dostali splaškové vody, odpad zo septikov, odpadové vody z rôznych priemyselných podnikov a pod...

08.06.2010 | Stanoviská

Likvidácia uhynutých zvierat v súvislosti s povodňovou situáciou
Likvidáciu tiel uhynutých zvierat je potrebné čo najskôr zabezpečiť prostredníctvom kafilerického zariadenia, ktoré je pripravené rýchlo a promptne reagovať na vzniknutú situáciu. Komerčné chovy majú na zabezpečenie týchto činností zmluvne dohodnutú spoluprácu s prevádzkovateľom kafilérie

07.06.2010 | Stanoviská

Pozvánka na vzdelávaciu aktivitu "Ochrana zvierat pri preprave “
Pozvánka na vzdelávaciu aktivitu "Ochrana zvierat pri preprave “, konaný dňa 29. júna 2010 v Košiciach, zameraný na podmienky prepravy domácich nepárnokopytníkov, hovädzieho dobytka, domácich oviec, domácich kôz a ošípaných format PDF(veľkosť 201kB)

04.06.2010 | Stanoviská

Informácia o laboratórnej metóde na stanovenie podielu ovčieho a kravského syra
Metóda, ktorá bola zverejnená vo Vestníku MP SR čiastka 9 zo dňa 18. Mája 2009 bola akreditovaná Slovenskou národnou akreditačnou službou. Akreditácia je nestranné a nezávislé posúdenie a osvedčenie spôsobilosti subjektu akreditačnou autoritou o tom, že subjekt

04.06.2010 | Nákazy a choroby zvierat

27. prípad BSE na Slovensku
Dňa 20.5.2010 bol konfirmačnými laboratórnymi metódami Národného referenčného laboratória ŠVÚ Zvolen, potvrdený pozitívny nález na BSE u 90 mesačnej kravy, narodenej 7.11.2002 na farme Zboj, CEHZ 103762, podniku Lesopoľnohospodársky majetok š. p. (ďalej len „LPM“), Ulič, okres Snina. Zviera uhynulo 11.5.2010 po ťažkom pôrode na farme LPM Zboj, okres Snina

24.05.2010 | Živé zvieratá

Tovar na osobnú spotrebu cestujúcich
Aktualizované nariadene Komisie (ES) č. 206/2009 vo vzťahu k mäsu a mäsovým výrobkom a k mlieku a mliečnym výrobkom, ktoré sú dovážané cestujúcimi pre ich osobnú spotrebu.

21.05.2010 | Informácie pre spotrebiteľov

Upozornenie pre spotrebiteľov: spoločnosť Nestle Slovensko s.r.o. sťahuje z trhu nasledujúce výrobky
Upozornenie pre spotrebiteľov: Nestle Slovensko s.r.o. (viac info na www.nestle.sk) upozorňuje spotrebiteľov na sťahovanie z trhu nasledujúcich výrobkov v sklených pohároch
- ALTA RICA Intense, 100g
- CAP COLOMBIE Rich, 100g
- ESPRESSO Delicate Crema, 100g

19.05.2010 | Stanoviská

Verejný odpočet Štátnej veterinárnej potravinovej správy Slovenskej republiky
Verejný odpočet Štátnej veterinárnej potravinovej správy Slovenskej republiky sa bude konať 31.05.2010 o 09:00 na Ministerstve pôdohospodárstva SR.
Program verejného odpočtu:
- prezentácia hlavných bodov výročnej správy,
- stanovisko ministerstva k výročnej správe,
- stanoviská zúčastnených odborníkov z danej oblasti,
- otázky novinárov a verejnosti.

19.05.2010 | Stanoviská

Výročná správa a verejný odpočet ŠVPS SR za rok 2009
Výročná správa a verejný odpočet ŠVPS SR za rok 2009 format PDF(veľkosť4689kB)

19.05.2010 | Živé zvieratá

Mesačný výkaz o výskyte nákazlivých chorôb zvierat
Mesačný výkaz o výskyte nákazlivých chorôb zvierat za mesiac Marec 2010 formát PDF(veľkosť 513kB)

14.05.2010 | Informácie pre spotrebiteľov

Uplatňovanie maximálneho reziduálneho limitu pre chlormequat v stolovom hrozne pôvodom z Indie
Koncom apríla informovala Európska Komisia (DG SANCO) kompetentné inštitúcie členských štátov o veľkej zásielke stolového hrozna pôvodom z Indie s obsahom účinnej látky chlormequat nad povolený maximálny reziduálny limit (MRL) platný v ES. Chlormequat je účinná látka prípravkov na ochranu rastlín, používaná ako rastový regulátor a v ES je registrované len jej použitie na obilie.

19.05.2010 | Živé zvieratá

Mesačný výkaz o výskyte nákazlivých chorôb zvierat
Mesačný výkaz o výskyte nákazlivých chorôb zvierat za mesiac Február 2010 formát PDF(veľkosť 499kB)

14.05.2010 | Správy z kontroly

Správa z kontroly čerstvého ovocia a zeleniny za Apríl 2010
V sledovanom období apríl 2010 vykonali autorizovaní inšpektori 255 kontrol obchodnej kvality čerstvého ovocia a zeleniny na všetkých stupňoch obchodu. Bola vykonaná 1 iná kontrola, prekontrolovaných bolo 215 maloobchodných jednotiek, 5 prvovýrobcov, 34 veľkoobchodných skladov. Inšpektori spolu vykonali 1 189 hodnotení na mieste

14.05.2010 | Legislatíva

Konsolidované znenie zákona č.152/1995 Z.z. o potravinách
Konsolidované znenie zákona č.152/1995 Z.z. o potravinách, Zmena: 318/2009 Z.z., Zmena: 114/2010 Z.z.

05.05.2010 | Živé zvieratá

Informatívny materiál pre chovateľov hovädzieho dobytka, oviec a kôz
Informatívny materiál pre chovateľov hovädzieho dobytka, oviec a kôz o uplatňovaní Programu prevencie, monitoringu a kontroly niektorých prenosných spongiformných encefalopatií (TSE/PSE) v Slovenskej republike. formát PDF(veľkosť 43kB)

05.05.2010 | Nákazy a choroby zvierat

Postup pri poranení človeka zvieraťom
Besnota je vírusová choroba všetkých teplokrvných živočíchov, ktoré postihuje predovšetkým centrálny nervový systém. Patrí medzi zoonózy (choroby prenosné na človeka). Pri typickom priebehu sa choroba manifestuje poruchami vedomia, zvýšenou dráždivosťou, hydrofóbiou, čiastočným a v neskoršom štádiu celkovým ochrnutím. Po objavení klinických príznakov sa choroba vždy končí smrťou. Ochranná vakcinácia je jediným známym opatrením, ktoré v prípade poranenia skutočne besným zvieraťom zachráni život poškodenému človeku.

27.04.2010 | Informácie pre chovateľov hospodárskych zvierat

Mor včelieho plodu - tlačová správa
Jediným účinným opatrením pri výskyte moru včelieho plodu (MVP) je likvidácia včelstva a všetkého zariadenia ohňom. Pre včelárov, ale aj všeobecne, je to nepopulárne, žiaľ jediné účinné opatrenia, pretože nákaza sa nelieči.

22.04.2010 | Informácie pre chovateľov hospodárskych zvierat

Aktuálny stav monitorovania pôvodcu zoonózy Trichinella u domácich zabíjačiek ošípaných
Aktuálny stav monitorovania pôvodcu zoonózy Trichinella u domácich zabíjačiek ošípaných a monitorovanie TSE u hovädzieho dobytka (HD) zabíjaného u chovateľa pre súkromnú domácu spotrebu za mesiace február 2007až marec 2010

16.04.2010 | Správy z kontroly

Správa z kontroly čerstvého ovocia a zeleniny za Marec 2010
V sledovanom období marec 2010 vykonali autorizovaní inšpektori 307 kontrol obchodnej kvality čerstvého ovocia a zeleniny na všetkých stupňoch obchodu. Prekontrolovaných bolo 255 maloobchodných jednotiek, 5 prvovýrobcov, 47 veľkoobchodných skladov. Inšpektori spolu vykonali 1 536 hodnotení na mieste

16.04.2010 | Živé zvieratá

Mesačný výkaz o výskyte nákazlivých chorôb zvierat
Mesačný výkaz o výskyte nákazlivých chorôb zvierat za mesiac Február 2010 formát PDF(veľkosť 499kB)

12.04.2010 | Stanoviská

Odovzdávanie ocenení "VINUM SUPERBUM 2010"
Odovzdávanie ocenení "VINUM SUPERBUM 2010" fotodokumentácia format ZIP(veľkosť 7385kB)

12.04.2010 | Legislatíva

Nové označovanie vín
Nové označovanie vín v zmysle nariadenia rady č. 1234/2007, nariadenia komisie č. 606/2009, 607/2009 a zákona č. 313/2009 Z.z. o vinohradníctve a vinárstve formát PDF(veľkosť 159kB)

12.04.2010 | Stanoviská

Zborník - Konferencia „Zmeny vo vinárskej legislatíve, nové označovanie a pohľady na regionálnu kvalitu vína"
Zborník - Konferencia „Zmeny vo vinárskej legislatíve, nové označovanie a pohľady na regionálnu kvalitu vína" format PDF(veľkosť 922kB)

09.04.2010 | Legislatíva

Aktualizovaná legislatíva - Potravinový kódex
Výnos zo 16. apríla 2010 č. 09015/2010-OL, ktorým sa mení a dopĺňa výnos MP SR a MZ SR z 25. júla 2007 č. 16826/2007-OL, ktorým sa vydáva hlava PK SR upravujúca požiadavky na potraviny na osobitné výživové účely a na výživové doplnky

07.04.2010 | Živé zvieratá

Mesačný výkaz o výskyte nákazlivých chorôb zvierat
Mesačný výkaz o výskyte nákazlivých chorôb zvierat za mesiac Január 2010 formát PDF(veľkosť 492kB)

26.03.2010 | Stanoviská

Oznámenie o začatí jarnej kampane 2010 orálnej vakcinácie líšok proti besnote
Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky oznamuje, že v dňoch od 7. apríla do 5. mája 2010 bude prebiehať dvadsiata prvá kampaň orálnej vakcinácie líšok proti besnote leteckou pokládkou na celom území Slovenskej republiky spolufinancovaná Európskou úniou.

18.03.2010 | Informácie pre spotrebiteľov

Upozornenie spotrebiteľov na nebezpečné výrobky
Upozornenie spotrebiteľov na nebezpečné výrobky s názvom: EU CAFÉ - Kávová zmes s koreňom Eurycoma longifolia Jack (Tongkat ali) a VITA CAFÉ - Špeciálne vyvinutá kávová zmes so Ženšenom, koreňom Eurycoma langifolia Jack (Tongkat ali) a extraktom huby Ganoderma. Dôvodom upozornenia je zistenie, že predmetné výrobky obsahujú novú zložku „extrakt z koreňa Eurycoma longifolia Jack (Tongkat Ali)“ format PDF(veľkosť 910kB)

15.03.2010 | Správy z kontroly

Správa z kontroly čerstvého ovocia a zeleniny za Február 2010
V sledovanom období február 2010 vykonali autorizovaní inšpektori 300 kontrol obchodnej kvality čerstvého ovocia a zeleniny na všetkých stupňoch obchodu. Bola vykonaná 1 iná kontrola, prekontrolovaných bolo 262 maloobchodných jednotiek, 2 prvovýrobcovia, 35 veľkoobchodných skladov. Inšpektori spolu vykonali 1 574 hodnotení na mieste

15.03.2010 | Správy z kontroly

Správa z kontroly čerstvého ovocia a zeleniny za Január 2010
V sledovanom období január 2010 vykonali autorizovaní inšpektori 221 kontrol obchodnej kvality čerstvého ovocia a zeleniny na všetkých stupňoch obchodu. Bola vykonaná 1 iná kontrola, prekontrolovaných bolo 197 maloobchodných jednotiek, 23 veľkoobchodných skladov. Inšpektori spolu vykonali 1 195 hodnotení na mieste

09.03.2010 | Stanoviská

Pozvánka na tréningový kurz organizovaný pre prepravcov živých zvierat
Pozvánka na tréningový kurz organizovaný pre prepravcov živých zvierat na tému: „Ochrana zvierat pri preprave “, konaný dňa 30. marca 2010 v Trnave, zameraný na podmienky prepravy domácich nepárnokopytníkov, hovädzieho dobytka, ošípaných, oviec a kôz - modul "A" format PDF(veľkosť 200kB)

04.03.2010 | Stanoviská

Pozvánka na tréningový kurz organizovaný pre prepravcov živých zvierat
Pozvánka na tréningový kurz organizovaný pre prepravcov živých zvierat na tému: „Ochrana zvierat pri preprave “, konaný dňa 23.marca 2010 v Košiciach, zameraný na podmienky prepravy hydiny, domáceho vtáctva a domácich králikov - modul "B" format PDF(veľkosť 200kB)

04.03.2010 | Stanoviská

Pozvánka na tréningový kurz organizovaný pre prepravcov živých zvierat
Pozvánka na tréningový kurz organizovaný pre prepravcov živých zvierat na tému: „Ochrana zvierat pri preprave “, konaný dňa 23. marca 2010 v Košiciach, zameraný na podmienky prepravy domácich psov a mačiek – modul "C" format PDF(veľkosť 200kB)

02.03.2010 | Živé zvieratá

Mesačný výkaz o výskyte nákazlivých chorôb zvierat
Mesačný výkaz o výskyte nákazlivých chorôb zvierat za mesiac December 2009 formát PDF(veľkosť 490kB)

24.02.2010 | Stanoviská

Výška hodinovej sadzby za vykonávanie úradných kontrol
Výška hodinovej sadzby za vykonávanie úradných kontrol na úseku úradnej kontroly potravín a úradných kontrol orgánov štátnej správy vo veterinárnej oblasti podľa § 3 ods. 1, 2 a 3 nariadenia vlády č. 493/2008 Z. z. na obdobie od 1.3.2010 do 28.2.2011

23.02.2010 | Správy z kontroly

Tlačová konferencia - Mimoriadne kontroly obchodnej siete
Tlačová konferencia - Mimoriadne kontroly obchodnej siete format PDF(veľkosť 270kB)

23.02.2010 | Správy z kontroly

Tlačová konferencia - Porovnanie výkonu kontrol
Tlačová konferencia - Porovnanie výkonu kontrol vykonaných orgánmi ŠVPS SR od roku 2005 format PDF(veľkosť 1611kB)

22.02.2010 | Stanoviská

Informácia o vzdelávacom kurze "Odchyt zabehnutých a túlavých zvierat"
Informácia o vzdelávacom kurze "Odchyt zabehnutých a túlavých zvierat"  format PDF(veľkosť 139kB) , prihláška na kurz format PDF(veľkosť 42kB)

18.02.2010 | Stanoviská

Výsledky súťaže vín "VINUM SUPERBUM 2010"
Výsledky súťaže vín "VINUM SUPERBUM 2010" format PDF(veľkosť 68kB)

15.02.2010 | Stanoviská

Konferencia „Zmeny vo vinárskej legislatíve, nové označovanie a pohľady na regionálnu kvalitu vína"
V dňoch 9.-10.3.2010 sa uskutoční v priestoroch Strednej odbornej školy vinársko-ovocinárskej v Modre konferencia „Zmeny vo vinárskej legislatíve, nové označovanie a pohľady na regionálnu kvalitu vína“. Podujatie organizuje Štátna veterinárna a potravinová správa SR a Stredná odborná vinársko-ovocinárska škola v Modre pod záštitou Ministerstva pôdohospodárstva SR. Pripravený je bohatý odborný program s prednáškami domácich i zahraničných renomovaných odborníkov

03.02.2010 | Správy z kontroly

Výsledky úradných kontrol potravín uskutočnených Štátnou veterinárnou a potravinovou správou SR za rok 2009
V Slovenskej republike vykonali v roku 2009 inšpektori orgánu štátnej veterinárnej a potravinovej správy celkom 57 162 úradných kontrol (v roku 2008 -53 362 úradných kontrol), t. j. o 7,1 % viac ako v roku 2008. Úradné kontroly potravín živočíšneho a rastlinného pôvodu boli vykonané u primárnych výrobcov, v prevádzkarniach na výrobu potravín, v baliarniach, u skladovateľov a distribútorov, u dopravcov a v maloobchodných prevádzkarniach. Z celkového počtu prekontrolovaných objektov 20 489 boli nedostatky zistené v 7 314 prevádzkarniach, čo tvorí 35,7 % (v roku 2008 to bolo 35,13 %)

01.02.2010 | Stanoviská

Aktivity projektového vzdelávania na Inštitúte vzdelávania veterinárnych lekárov v Košiciach

29.01.2010 | Informácie pre spotrebiteľov

Informácia Mliekarenskej spoločnosť MILSY, a.s. v Bánovciach nad Bebravou
Informácia Mliekarenskej spoločnosť MILSY, a.s. v Bánovciach nad Bebravou o preventívnom sťahovaní z trhu výrobkov nízkotučné syry radu Bánovecké syrčeky Milsy 100 g, Bánovecké syrčeky paprikové Milsy100 g a Pôstny syr Milsy s bielou plesňou od svojho rakúskeho subdodávateľa Prolactal GmbH Werk Hartberg, z dôvodu výskytu listérie (Listeria monocytogenes) v jednom prípade v Nemecku. format PDF(veľkosť 186kB)

25.01.2010 | Stanoviská

Konferencia „Zmeny vo vinárskej legislatíve, nové označovanie a pohľady na regionálnu kvalitu vína“
Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky a Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska organizujú pod záštitou Ministerstva pôdohospodárstva SR v dňoch 9. - 10. marca 2010 na SOŠVO v Modre konferenciu „Zmeny vo vinárskej legislatíve, nové označovanie a pohľady na regionálnu kvalitu vína“. format PDF(veľkosť 345kB)

25.01.2010 | Informácie pre spotrebiteľov

Informácia spoločnosti Kraft Foods Slovakia a.s. o sťahovaní podozrivých výrobkov
Informácia spoločnosti Kraft Foods Slovakia a.s. o sťahovaní troch podozrivých výrobkov kvôli kontaminácii baktériou Salmonella, na Slovensku sa to týka nasledujúcich výrobkov : Figaro Arašidová 100 g, číslo šarže: T0200232, dátum výroby: 12.1. 2010, minimálna trvanlivosť: 13. 9. 2010, FigaroForte Dark, číslo šarže: T0200241, dátum výroby: 13.1. 2010, minimálna trvanlivosť: 14. 9. 2010 a Fidorka modrá mliečna 30 g, číslo šarže: L0110C12, dátum výroby: 12.1. 2010, minimálna trvanlivosť: 31. 7. 2010. Viac informácii v tlačovej správe spoločnosti Kraft Foods format PDF(veľkosť 182kB) , prípadne na stránkach: www.kraft-horkalinka.cz 

25.01.2010 | Informácie pre spotrebiteľov

Informácia spoločnosti Lidl o sťahovaní podozrivého výrobku
Informácia spoločnosti Lidl o sťahovaní podozrivého výrobku „Jemné tvarôžky značky "Reinhardshof" 200 g balenie. V jednotlivých vzorkách bola zistená zvýšená hodnota listérií (Listeria monocytogenes), ktorá prekračuje povolené limity. Viac informácii v tlačovej správe spoločnosti Lidl

19.01.2010 | Stanoviská

Prihláška vín do súťaže "VINUM SUPERBUM 2010"
Prihláška vín do súťaže "VINUM SUPERBUM 2010" ktorá sa bude konať v dňa 17.2.2010 format PDF(veľkosť 542kB)

19.01.2010 | Mimoriadne núdzové opatrenia

Mimoriadne núdzové opatrenie na základe zistenia zhubnej katarálnej horúčky oviec na území Českej republiky (10/2010/68)
Na základe § 6 ods. 5 a § 34 ods. 1 písm. c) zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti vyhlasujem mimoriadne núdzové opatrenie Č.k. mno - 10/2010/0068 a s platnosťou a účinnosťou od vyhlásenia a až do odvolania.

15.01.2010 | Živé zvieratá

Aktualizovaný zoznam veterinárnych lekárov
Aktualizovaný zoznam veterinárnych lekárov poverených vydávaním pasov spoločenských zvierat format PDF(veľkosť 620kB)

15.01.2010 | Správy z kontroly

Správa z kontroly čerstvého ovocia a zeleniny za December 2009
V sledovanom období december 2009 vykonali autorizovaní inšpektori 296 kontrol obchodnej kvality čerstvého ovocia a zeleniny na všetkých stupňoch obchodu. Bolo vykonaných 6 iných kontrol, prekontrolovaných bolo 229 maloobchodných jednotiek, 6 prvovýrobcov, 55 veľkoobchodných skladov. Inšpektori spolu vykonali 1294 hodnotení na mieste 

15.01.2010 | Správy z kontroly

Správa z kontroly čerstvého ovocia a zeleniny za November 2009
V sledovanom období november 2009 vykonali autorizovaní inšpektori 273 kontrol obchodnej kvality čerstvého ovocia a zeleniny na všetkých stupňoch obchodu. Boli vykonané 4 iné kontroly, prekontrolovaných bolo 206 maloobchodných jednotiek, 7 prvovýrobcov, 56 veľkoobchodných skladov. Inšpektori spolu vykonali 1 224 hodnotení na mieste, 

15.01.2010 | Stanoviská

Štatút 2. ročníka prehliadky vín "VINUM SUPERBUM 2010"
Štatút 2. ročníka prehliadky vín "VINUM SUPERBUM 2010" ktorá sa bude konať v dňoch 9-10 marca 2010 format PDF(veľkosť 1610kB)

15.01.2010 | Legislatíva

Aktualizovaná legislatíva - Potravinový kódex
Výnos MP SR a MZ SR z 10. augusta 2009 č. 1342/2009-100, ktorým sa mení výnos MP SR a MZ SR zo 6. apríla 2005 č. 2089/2005-100, ktorým sa vydáva hlava PK SR upravujúca pochutiny

14.01.2010 | Profil verejného obstarávateľa

Podprahová zákazka s výzvou na predkladanie ponúk
Podprahová zákazka s výzvou na predkladanie ponúk podľa § 99 zákona NR SR č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov „ Zabezpečovanie leteniek a služieb súvisiacich s leteckou prepravou osôb do zahraničia“ format PDF(veľkosť 220kB) 

11.01.2010 | Živé zvieratá

Aktualizovaný zoznam schválených chovateľov jatočných ošípaných
Aktualizovaný zoznam schválených chovateľov jatočných ošípaných pre vývoz do Ruskej federácie format PDF(veľkosť 232kB)

11.01.2010 | Živé zvieratá

Mesačný výkaz o výskyte nákazlivých chorôb zvierat
Mesačný výkaz o výskyte nákazlivých chorôb zvierat za mesiac November 2009 formát PDF(veľkosť 475kB)

04.01.2010 | Stanoviská

Informácia pre dovozcov potravín neživočíšneho pôvodu
Na základe požiadavky článku 5 Nariadenia Komisie (ES) č. 669/2009 z 24. júla 2009, ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004, pokiaľ ide o zvýšenú mieru úradných kontrol pri dovoze určitých krmív a potravín neživočíšneho pôvodu, sme na Komisiu nahlásili miesto vstupu v Slovenskej republike hraničnú inšpekčnú stanicu letisko Bratislava. HIS letisko Bratislava spĺňa požiadavky článku 4 tohto nariadenia.