Filter

Typ kontroly:

Dokumentácia:

Kraj:

Okres:

Obec:

Právny subjekt:

Prevádzka:

Od:

Do:

Mapa zobrazuje údaje za vybraný rok

Prehľad údajov v roku 2018:

Počet kontrol: 835

Počet kontrolovaných prevádzok: 618

Aktualizácia: 18.01.2018

Prehľad kontrol v roku 2017

Prehľad kontrol v roku 2016

Prehľad kontrol v roku 2015

Prehľad kontrol v roku 2014

Prehľad kontrol v roku 2013

Výsledky kontrol za obdobie 2017 - 2018. Pre zobrazenie starších údajov použite filter.
Dátum kontroly Číslo kontroly Právny subjekt Miesto kontroly Ulica Obec Typy nedostatku Výsledok kontroly Podrobnosti

Všeobecné informácie

Portál úradnej kontroly potravín spravuje Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky (ďalej iba ŠVPS SR). Orgány ŠVPS SR vykonávajú úradnú kontrolu potravín nad ich výrobou, v obchodnej sieti, pri manipulovaní s nimi a pri ich umiestňovaní na trh. ŠVPS SR zhromažďuje vo svojom informačnom systéme, ktorý vedie, informácie o prevádzkovateľoch, zisteniach úradnej kontroly potravín, ukončených správnych konaniach vedených na základe výsledkov úradnej kontroly potravín.

ŠVPS SR je oprávnená využívať údaje z informačného systému na usmernenie, riadenie a koordináciu úradnej kontroly potravín a na informovanie verejnosti o nebezpečných potravinách a zverejňuje na svojom webovom sídle právoplatné rozhodnutia počas troch mesiacov odo dňa nadobudnutia ich právoplatnosti. Orgány úradnej kontroly potravín zabezpečujú výkon svojej činnosti s vysokou úrovňou transparentnosti a za týmto účelom zverejňujú relevantné informácie, ktoré majú ohľadne kontrolnej činnosti a ich účinnosti. V rámci svojej pôsobnosti ukladajú taktiež opatrenia a pokuty a prerokúvajú priestupky, ktoré zistia pri výkone úradnej kontroly.

Prehľad údajov v roku 2017

Počet kontrol: 51426

Počet kontrolovaných prevádzok: 17714

Prehľad údajov v roku 2016

Počet kontrol: 49105

Počet kontrolovaných prevádzok: 18222

Prehľad údajov v roku 2015

Počet kontrol: 50568

Počet kontrolovaných prevádzok: 18363

Prehľad údajov v roku 2014

Počet kontrol: 55408

Počet kontrolovaných prevádzok: 3276

Prehľad údajov v roku 2013

Počet kontrol: 50620

Počet kontrolovaných prevádzok: 2781

Legenda:

  • - počet prevádzok
  • - prevádzky bez nedostatkov
  • - prevádzky bez nedostatkov aj s nedostatkami
  • - prevádzky s nedostkami
  • - kontrola počas prepravy
  • - podrobnosti prevádzky
  • - podrobnosti prevádzky s fotografiami

Typ zverejňovaných výsledkov

  • Bez nedostatkov
  • S nedostatkami - ukončené blokovou pokutou, resp. opatreniami na mieste alebo ukončené právoplatným rozhodnutím.